اخبار و تازه ها
نمونه گیری در منزل
1399/09/16 - 11:7
منبع خبر : www.abooreihanmedlab.com
آزمایشگاه ابوریحان جهت رفاه مراجعین نمونه گیری در منزل برای تمامی تستها از جمله تست کرونا را انجام میدهد