اخبار و تازه ها
آزمایش کالپروتکتین (Faecal Calprotectin )
1398/03/04 - 18:22
منبع خبر : www.abooreihanmedlab.com
کالپروتکتین پروتئینی هترودیمر بوده و توانایی اتصال به کلسیم و روی را دارد. این پروتئین در سیتوزول نوتروفیل ها و در غشاء مونوسیت ها وجود دارد به دنبال فعال شدن نوتروفیل ها با اتصال مونوسیت ها به اندوتلیال، کالپروتکتین آزاد شده و میزان آن در سرم یا مایعات بدن یک شاخص مهم التهاب است. کالپروتکتین به عنوان یک مارکر تشخیصی، پاسخ به درمان ومانیتورینگ در بیماری های التهابی روده (IBD) مانند کرون، کولیت خونریزی دهنده، پولیپ روده، سرطان کولون کاربرد دارد افزایش سطح کالپروتکتین مدفوع به عنوان روش قابل اطمینانی برای اثبات تشخیص IBD و افتراق آن از سندرم روده تحریک پذیر (IBS) و پایش فعالیت آن بعد از تشخیص، مطرح شده است سطح کالپروتکتین مدفع آزمون غربالگری جدیدی است که بیانگر فعالیت لکوسیتهای مدفوع است. نمونه مدفوع را خود بیمار میتواند در منزل جمع آوری کند، زیرا کالپروتکتین در دمای اتاق تا 7 روز در نمونه های مدفوع پایدار می ماند. آزمایش تخصصی کالپروتکتین (Faecal Calprotectin ) در آزمایشگاه ابوریحان با پیشرفته ترین دستگاه های آزمایشگاهی انجام می شود